Kto zapłaci opłatę ekologiczną? Może to będziesz ty!

Czym jest opłata ekologiczna?

Opłata ekologiczna to rodzaj podatku, który jest pobierany od przedsiębiorstw, w celu finansowania działań na rzecz ochrony środowiska i prowadzenia działań związanych z gospodarką odpadami. Opłata ta ma na celu zachęcenie firm do podejmowania bardziej ekologicznych działań, ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększenia świadomości ekologicznej. W Polsce opłata ekologiczna jest pobierana w zależności od rodzaju działalności gospodarczej i składa się z różnych składowych, takich jak opłata za korzystanie ze środowiska czy też opłata za gospodarowanie odpadami.

Kto jest zobowiązany do płacenia opłaty ekologicznej za korzystanie ze środowiska?

Zgodnie z Ustawą o ochronie środowiska, opłata za korzystanie ze środowiska nie dotyczy tylko polskich przedsiębiorców, ale także innych podmiotów. Pojęcie „podmioty” należy interpretować bardzo szeroko, co oznacza, że opłatę tę muszą regulować także:

  • Przedsiębiorcy zagraniczni
  • Osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie (w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego)
  • Jednostki organizacyjne, które nie są przedsiębiorcami
  • Osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w zakresie, który wymaga uzyskania zezwolenia.

To oznacza, że każdy podmiot, który korzysta ze środowiska naturalnego, w tym poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, wody lub gleby, jest zobowiązany do wniesienia opłaty ekologicznej. Opłata ta stanowi rodzaj opłaty za korzystanie ze zasobów naturalnych i ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania działań proekologicznych, takich jak zmniejszenie emisji szkodliwych substancji czy ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów.

Co musi zrobić podmiot korzystający ze środowiska?

Podmiot korzystający ze środowiska musi złożyć sprawozdanie do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, które zawiera informacje dotyczące ilości i rodzaju gazów wprowadzanych do powietrza, wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz rodzaju i ilości składowanych odpadów. Sprawozdanie to należy złożyć osobiście, listownie lub elektronicznie do 31 marca następnego roku, a następnie stanowi podstawę do wyliczenia wysokości opłaty ekologicznej.

ile wynosi opłata ekologiczna?

Nie ma jednej, stałej stawki opłaty ekologicznej, która obowiązywałaby dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska. Zamiast tego, wysokość opłat jest ustalana indywidualnie dla każdej firmy przez Urząd Marszałkowski na podstawie przekazanych przez nią danych. Najwyższa stawka opłaty ekologicznej, jaką może zapłacić przedsiębiorstwo, wynosi 200 zł za jednostkę emisji dwutlenku węgla (CO2). Natomiast najniższa stawka może wynosić kilka złotych za jednostkę emisji, w zależności od rodzaju działalności gospodarczej oraz ilości emitowanych gazów i składowanych odpadów.

Jakie kary za brak uiszczania opłaty ekologicznej?

Przedsiębiorcy, którzy nie płacą opłaty ekologicznej lub zaniżają jej wysokość, mogą się spodziewać różnych kar administracyjnych, w tym grzywien lub decyzji o zaniechaniu lub zabraniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Najwyższa stawka kary wynosi do 5 mln złotych. Ostateczna wysokość kary zależy od szeregu czynników, takich jak ciężar naruszenia, jego skutki dla środowiska, a także stopień winy przedsiębiorcy.

Zobacz naszą ofertę:

Podziel się artykułem na swoim profilu społecznościowym

Facebook
Twitter
LinkedIn

Najnowsze artykuły

Podziel się artykułem na swoim profilu społecznościowym

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
Powiązane artykuły

Napisz lub zadzwoń do nas

+48 732 287 345

+48 531 492 763

Obszar świadczenia usług

Usługi świadczymy na terenie całej Polski

Formularz kontaktowy